ZOEKEN THEMA'S DIT
PROJECT
OVERIJSE
HISTORISCH
PARTNERS LINKS  
In 2015 strijkt ‘cultuur in je buurt’ opnieuw neer in Maleizen. Een werkgroep met inwoners en verenigingen betrokken bij de Dorpsraad zijn dit najaar al gestart met de voorbereidingen
 
Vorige thema's
Naam thema
-->
Cultuur in je buurt Maleizen
- Terug naar lijst -
Vorig thema
THEMA IN DE KIJKER - De Groote Oorlog in Overijse
Volgend thema
THEMA IN DE KIJKER - Eizer ECHT! FAKE?
 
In 2015 strijkt ‘cultuur in je buurt’ opnieuw neer in Maleizen. Een werkgroep met inwoners en verenigingen betrokken bij de Dorpsraad zijn dit najaar al gestart met de voorbereidingen
 
JG KAJgroep in kelder.jpg

KAJ optreden Flinstones

Lourdesbedevaart V.K.A.J. Maleizen

Sint-Ceciliakoor Maleizen

KAJ Maleizen kamp Westerlo

KAJ - VKAJ Maleizen

KAJ Maleizen kamp Villers-la-Ville

KAJ Maleizen kamp Dworp 1957

VKAJ Maleizen

Ga naar pagina: [1] 2 3 4 5 6 7
 
In 2015 strijkt ‘cultuur in je buurt’ opnieuw neer in Maleizen. Een werkgroep met inwoners en verenigingen betrokken bij de Dorpsraad zijn dit najaar al gestart met de voorbereidingen. Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste inwoners die graag op een of andere manier willen meewerken. Het opzet is eenvoudig: cultuur in je buurt speelt in op bestaande gemeenschapsvormende initiatieven in Maleizen, zoals Maleizen Toost!, Maleizen Feest! of Maleizen Rommelt!, … Daarnaast is er voldoende ruimte om nieuwe initiatieven te ontplooien.

Cultuur in je buurt wordt voortgestuwd door de creatieve inzet van vrijwilligers en verenigingen (hierbij geholpen door cultuurmedewerkers) en wordt financieel en logistiek gesteund door de gemeente.

Beelden zeggen meer dan woorden. Hieronder vind je enkele impressies van cultuur in je buurt Maleizen in 2009.

Wil je graag meewerken? Een handje toesteken bij activiteiten? Wil je graag creatief aan de slag? Interesse? Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met de Cultuurdienst op het nummer 02 687 59 59 of via ilya.deroey@overijse.be.

Cultuur in je buurt Maleizen 2009

________________________________________________________________

 

In de loop van 2009 werd een speurtocht op gang gebracht naar het verleden van Maleizen in al haar facetten. In het kader van de erfgoeddag “Uit vriendschap” verzamelden we beelden en verhalen over de Maleizense verenigingen.

Het verenigingsleven is immers de plaats bij uitstek waar vriendschappen worden gesloten en beleefd.

Een korte historiek van verdwenen en nog bestaande verenigingen:

     

    

     INDEX

      Inleiding “Onder vrienden: verenigingsleven in Maleizen”

       - Verenigde Muziekmaatschappij Maleizen-Bakenbos
       - Landelijke Gilde
       - Boerinnenbond - KVLV
       - Duivenmaatschappij
       - Sint-Ceciliakoor
       - KAJ - VKAJ
       - Wielerclub ‘t Hoekske
       - Chiro Maleizen
       - Gepensioneerdenbond
       - Petanqueclub
       - Ziekenzorg Maleizen

      Maleizen feest: religieuze en profane feesten
 


 


 

 ONDER VRIENDEN:

VERENIGINGSLEVEN IN MALEIZEN

 


 

 

Het verenigingsleven is de plaats bij uitstek waar vriendschappen worden gesloten en beleefd. Daarom zetten we de bestaande en verdwenen verenigingen van Maleizen in de kijker tijdens de erfgoeddag 2009 “Uit vriendschap!?”.

 

In het kader van het cultuur-in-je-buurt-project Maleizen Leeft en Beleeft! lanceerde de gemeente Overijse een erfgoedantenne. De bedoeling van Maleizen ontdekt! is om een speurtocht op gang te brengen naar het verleden van Maleizen in al zijn facetten.

Tijdens de erfgoeddag kreeg iedereen de kans een eerste blik te werpen op het materiaal dat tot dusver verzameld werd, met als thema het verenigingsleven.

Wij danken hierbij iedereen die zijn verenigings- of privéarchieven voor ons openstelde.

 

De oudste gekende vereniging is de Koninklijke Fanfare van Maleizen-Terhulpen. Sinds de oprichting hiervan in 1865 is het verenigingsleven in Maleizen heel wat geëvolueerd.

Verschillende verenigingen bestaan inmiddels niet meer: denk maar aan de K.A.J.-V.K.A.J., de Landelijke Gilde en de fanfare zelf…

Anderzijds zorgde een nieuwe impuls in de jaren 70 - begin jaren 80 voor het ontstaan van nieuwe verenigingen. De chiro, de gepensioneerdenbond en ziekenzorg Maleizen staan voor de vriendschap voor en tussen jongeren, ouderen en zieken.

De parochie Sint-Joost hing als een nauwe gemeenschap aan elkaar. Zo bracht de jaarlijkse Lourdesbedevaart bijvoorbeeld verschillende verenigingen bijeen.

 

Vrienden verenigden zich ook in de sport. Zo ontstonden bijvoorbeeld de wielerclub ’t Hoekske en de petanqueclub De Bierkar.

Ook al begin 20ste eeuw werd er in clubverband aan sport gedaan in Maleizen. Sportievelingen konden immers terecht in de véloclub van de Bakenbos, getuige een prentkaart uit 1910. Iets minder vriendschappelijk ging het er waarschijnlijk aan toe tijdens de koers.

 

In ons overzicht trekken we een symbolische grens bij de oprichting van ziekenzorg in 1983. De afgelopen jaren zijn er natuurlijk in Maleizen nog tal van nieuwe verenigingen bijgekomen, die allen bijdragen tot een dynamisch verenigingsleven!

 

Als basis voor dit overzicht diende het Speciaal Zoniënnummer (een uitgave van de Heemkundige Kringen van Hoeilaart en Overijse) uit 1989, dat verscheen n.a.v. 125 jaar Sint-Joost-Parochie. Het werd aangevuld met notities of getuigenissen van de leden van de verschillende verenigingen.

 

Veel plezier met meer dan een eeuw verenigingen en vriendschap in Maleizen!

 

 

 

 

 

 
DE VERENIGDE MUZIEKMAATSCHAPPIJ MALEIZEN - BAKENBOS

 

 

 

De Verenigde Muziekmaatschappij Maleizen-Bakenbos is ontstaan uit de fusie van de Koninklijke Fanfare Maleizen-Terhulpen en De Vrije Burgers.

 

 

 De Koninklijke Fanfare Maleizen-Terhulpen - 1865

 

Deze fanfare werd gesticht in 1865 onder erevoorzitterschap van de heer Orban, naar verluidt met vier trombones en twee tubas. Medestichter, voorzitter en eerste dirigent was Fr. Dechamp. De repetities gingen door in Café de la Fanfare op Bakenbos, dat achtereenvolgens uitgebaat werd door de families Bellicourt, Trentels en De Becker.

De talrijke medailles die de vlag sieren, getuigen van de vele activiteiten van de fanfare.

In 1965 vierde de fanfare haar 100-jarig bestaan met de medewerking van de harmonie Sint-Clemens uit Hoeilaart en naburige fanfares.

 

 De Vrije Burgers - 1895

 

De fanfaremaatschappij De Vrije Burgers werd gesticht in de schoot van een Burgerskring “die tot doel had de inwoners van het gehucht te verbinden door eenen band van oprechte eensgezindheid, allen geest van verderf uit het gehucht te verbannen en te helpen in het verdedigen van de katholieke grondbeginselen” – aldus het reglement uit 1902.

De stichters waren Eugène Coppijn, voorzitter, P. Paternoster en D. Coosemans, ondervoorzitters, H. Bergiers, schatbewaarder en J. Mahaux, geheimschrijver.

 

De muziekmaatschappij vond onderdak in het lokaal bij “Sooi Lambert” op de Hoeilaartsesteenweg. In de jaren 1920 nam de Fanfare haar intrek in het Café aux Quatre Bras bij Jan Piessens. Rond 1960 volgde een verhuis naar het lokaal ‘De Groffel”, nu café De Bierkar. De muziek- en toneelopvoeringen werden door de toneelkring eerst gegeven in de bovenzaal bij Sooi Lambert, later in de zaal Elysée en nog later in “de schuur”, bij J. Van Bever.

 

De Vrije Burgers namen in 1901 deel aan het “Grand Festival International” in Elsene. Na de eerste wereldoorlog namen ze deel aan de viering van het 50-jarig bestaan van de Koninklijke Fanfare De Lanezonen uit Tombeek in 1922, aan een stoet ingericht door “La Pédale Attractive de Malaise” in 1923. De fanfare kon ook niet ontbreken in de jubileumstoet van 1930 n.a.v. 100 Belgische onafhankelijkheid. Na Wereldoorlog II beperkten de Vrije Burgers zich meer en meer tot optredens in de streek: uitstappen ter gelegenheid van kermissen, processies, stoeten, muziekfestivals en opluisteren van jubileumvieringen van andere verenigingen.

 

 De Verenigde Muziekmaatschappij Maleizen - Bakenbos

 

Midden jaren 70 kende beide fanfares een crisis door het tekort aan muzikanten. Dit leidde tot de fusie in 1978 onder het voorzitterschap van J. Bergiers en met R. Vanpee als dirigent. De nieuwe samenwerking wierp al gauw haar vruchten af en ook een nieuwe kostumering in 1981 en de nieuwe vlag in 1983 gaven een nieuw elan. De muzikanten repeteerden beurteling in de twee clublokalen, tot Café de la Fanfare in 1985 verkocht werd en een nieuwe bestemming kreeg. In 2000 werd door het bestuur beslist om de maatschappij te ontbinden met het verzoek om verder muziek te blijven spelen bij de Koninklijke Fanfare ‘De Lanezonen’ in Tombeek.


 

 

BOERENBOND - LANDELIJKE GILDE

 

De Landelijke Gilde (toen: Boerenbond) werd gesticht in 1910, ter ondersteuning van de vele kleine boeren die trachtten rond te komen met een minieme veestapel en primitief alaam.

 

Het bestuur in 1928:

-    voorzitter: Petrus Paternoster

-    ondervoorzitter: Henri Noe

-    penningmeester, schrijver en proost: pastoor Verbist

-    raadsleden: Emiel Marchand, Michel Abs, Joannes Sannen

 

De landelijke gilde ontwikkelde zich tot een bloeiende afdeling, met maar liefst 161 leden in 1931. De vereniging paste zich doorheen de tijd succesvol aan aan de veranderingen binnen het beroep. Terwijl in de beginjaren een groot aantal leden werkzaam was in kleine landbouwbedrijven, verschoof het accent geleidelijk naar de fabrieken en de druiventeelt. Ook de evolutie van de landbouwbedrijven, die steeds groter werden en uitgerust met moderne technieken, zorgde voor de nodige aanpassingen.

 

De leden konden genieten van een ruim aanbod aan activiteiten, vaak in samenwerking met andere verenigingen.

-     algemene vergaderingen met thema’s zoals druiven- en groententeelt, gezinswerking, erfenisrechten, …

-     kaartavond in januari en volksspelennamiddag met opbrengst voor de parochieschool

-     teerfeest: eerste zondag van februari

-     daguitstap per autocar, twee- of driedaagse uitstappen en herfstuitstap

-     Breugelfeest: laatste weekend van november

-     Sinterklaasfeest samen met de chiro

 

De hervorming van de boerenbond in 1971 wierp ook in Maleizen haar vruchten af. Als landelijk dorp beleefde het onder de nieuwe benaming Landelijke Gilde een heropflakkering.

Daar tegenover stond de verdere aangroei van de bevolking in Maleizen, die in schril contrast stond met het dalende aandeel van de landbouw. In 1985 was er 11 % van de leden werkzaam als landbouwer en 17 % als druiventeler, van de nog 89 leden. In 2001 viel definitief het doek over deze lokale afdeling.

 

 


BOERINNENBOND - K.V.L.V.
 
De boerinnenbond in Maleizen zag het licht op 7 februari 1927, in het bovenzaaltje bij Piessens.
De bezielers waren:
 E.H. Verbist: proost
 Mevr. Leonie Dewulf-Devrieze: voorzitster en secretaresse
 Mevr. Helene Dewulf-Bergiers: ondervoorzitster
 Zuster Marie Kostka
 Mevr. Marie Deman-Stouffs
 Mevr. Marie Bellicourt
 
De gewone vergaderingen gingen door in het lokaal bij Piessens. Naast de typische landbouwonderwerpen werd ook aandacht besteed aan voeding, kinderzorg en vorming van de plattelandsvrouwen.
De feestvergaderingen, toneel en zang hadden plaats in de feestzaal van de zuster van het klooster. Vanaf 1931 werd gebruik gemaakt van de feestzaal van de huidige Parochieschool. Op dat moment telde de gilde reeds 141 leden. Sinds 1993 gaan dergelijke evenementen door in ontmoetingscentrum De Rank.
 
De afdeling kende betere en mindere tijden, met in 1935 een recordaantal van 199 leden en in de oorlogsjaren slechts een 20-tal.
 
De vergaderingen hadden altijd plaats na het lof. Er werd steeds een spreker uitgenodigd.
Enkele voorbeelden van onderwerpen uit de jaren 1939-1940:
 “Bewaren en doelmatig benuttigen van onze hoeveproducten”
 “Aanpassen van het bedrijf aan den tegenwoordigen toestand”
 
In 1971 veranderde de nationale organisatie de naam van de beweging in Katholiek Vormingswerk van Landelijke vrouwen of kortweg K.V.LV. Inhoudelijk werden de typisch huishoudelijke thema’s uitgebreid met aandacht voor ruime maatschappelijk thema’s, gezondheid en ook ontspannende activiteiten.
 

 

K.V.L.V. Maleizen heeft zich opgewerkt tot een dynamische geëmancipeerde vrouwenbeweging. In de activiteitenkalender is er voor elk wat wils terug te vinden: lentewandelingen, yoga en Nordic Walking, handwerk en breien, kooklessen, bloemschikken, cursus kunstgeschiedenis met museumbezoeken, tuinbezoeken,...

 

Ook de jaarlijkse plantenruildag in april, de eerste keer georganiseerd in 1983, is een vaste waarde geworden.

Deze mix van creativiteit, beweging, ontspanning en cultuur is een voedingsbodem voor vriendschap en plezier.


 

 

DUIVENMAATSCHAPPIJ LOCAL UNIQUE

  

De Duivenmaatschappij werd opgericht eind jaren 20 (waarschijnlijk 1929).

In de jaren 30 was het een bloeiende vereniging met Jozef Vanden Wouwer als voorzitter. Een andere bekende naam was die van Jozef Kumps, een actief lid.

Tijdens de oorlog moesten de duiven binnen blijven en vielen de activiteiten stil.

In de naoorlogse periode was Pierre Adriaens lange tijd voorzitter, met Frans Kumps als secretaris.  Rene van Loreynen nam het voorzitterschap waar vanaf 1968.

Door een gebrek aan leden werd in 1996 een punt gezet achter de werking.

 

  

SINT-CECILIAKOOR

  

Het Sint-Ceciliakoor ontstond in 1935 als een mannenkoor, dat elke hoogmis op zondag zong. Organist Petrus De Man zorgde voor de begeleiding. Op het repertorium stonden 18 Gregoriaanse missen, afwisselend gebracht met het eigen van de zondagsmis. Het koor luisterde feesten als Pasen en Kerstmis op onder leiding van J. Vanton, toenmalige dirigent. Dan werden er ook tweestemmige Latijnse missen gezongen.

 

In 1954 werd Modest Debroux dirigent en vanaf 1959 zorgde Jan Germeys, koster, ook voor de muzikale begeleiding aan het orgel.

Eind jaren 60 breidde het koor geleidelijk uit met enthousiaste jeugdige zangers. Bij de heringebruikname van de gerestaureerde Sint-Joostkerk kon men de eerste vrouwenstemmen horen. Vanaf deze periode werden er vierstemmige gezangen aangeleerd.

Na het plotste overlijden van Jan Germeys in 1972 nam Ivo Debroux de functie van organist over. In 1977 werd een vast bestuur gekozen, met Raymond De Man als voorzitter.

Begin jaren 80 kende het Sint-Ceciliakoor een hoogtepunt met een 40-tal leden van alle leeftijden. Ivo Debroux.

In 1999 nam Herman Debroux de fakkel als dirigent over van zijn vader. Ivo Debroux is nog steeds organist en sinds 2002 ook voorzitter.

 

Het koor luistert in de eerste plaats de belangrijkste vieringen op in de kerk tijdens de Kerkelijke Feestdagen (oa. Pasen, Plechtige Communie, O.L. Vrouw Hemelvaart, Allerheiligen, Kerstmis…) en bij bijzondere gelegenheden ( aanstelling of afscheid van de parochie Priester, Huwelijken, Jubileumvieringen….). 

Ook werden er met succes reeds meerdere muziek-en zangavonden, evenals kerstconcerten, ingericht. Verder verleende het koor zijn medewerking aan de processies in Maleizen, Missen van Ziekenzorg,…

Jaarlijks treedt het koor op in de Basiliek van Halle op uitnodiging van de vroegere dorpsherder Deken Raymond De Coster en verzorgt ook samen met de andere koren van de Dekenij de gezangen bij de Druivenmis tijdens de Druivenfeesten.

 

 

K.A.J. - V.K.A.J.

  

Voor W.O. II kende Maleizen een bloeiende afdeling van de boerenjeugdbond BJB. De mobilisatie van jonge mannen voor de legerdienst en de daaropvolgende oorlogsjaren maakten de werking voor een jeugdbeweging echter onmogelijk. Een paar jaar na de bevrijding groeide opnieuw de vraag naar een jeugdbeweging, zowel voor jongens als voor meisjes.

 

De officiële stichting van K.A.J. en V.K.A.J. in Maleizen vond plaats in 1947 op initiatief van pastoor Verbist. De lokale afdelingen bereidden de jongeren voor op hun leven als arbeider of arbeidster, als volwassene binnen het gezin en als christen. Deze arbeidersbeweging, gesticht door Jozef Cardijn, plaatste de menselijke waardigheid centraal en groepeerde jonge werknemers.

 

Naast de vorming werd de nodige aandacht besteed aan ontspanning met tal van activiteiten: vergaderingen, spel, ontspanningsavonden, kampen, toneel, processies … In de processie stapten wel eens meer dan 50 KAJ-leden mee.

Voor de jongens waren er ook motorritten, fietstochten en voetbal. Jongens in soldaatopleiding werden door de leden bezocht in de kazerne.

 

Enkele hoogtepunten in het bestaan van KAJ - VKAJ:

-het wereldcongres van de KAJ op 3 september 1950 in het Heizelstadion in Brussel met meer dan 100.000   deelnemers

  

-de Lourdesbedevaart in 1952

  

-de Romebedevaart in 1957

  

De veranderende maatschappij zorgde ervoor dat de werking in de jaren 70 geleidelijk uitdoofde. Jongeren gingen minder snel aan het werk, maar kozen ervoor om langer te studeren.

 

 

 

WTC HOEKSKE

 
 
Gedetailleerd zoeken      
  Foto's 119  
  Filmpjes 0  
  Posters 1  
  Tijdschriften 0  
  Teksten en documenten 4  
  Reeksen in verhaalvorm 1  
Login      
 
U hebt enkel een login nodig indien
u actief wenst mee te werken.
  Login
  Paswoord
 
 
 
Nog geen login? Klik hier!
© 2009 Gemeente Overijse | LBG-X Imagine-IT.be | Auteursrechtenverklaring